วิทยากรการอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในงานอบรมอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​