อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล

(Acting Capt. Korranop Kanoklapassakul, Lect.)

ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กำลังศึกษาต่อ กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ

1)ศักดิ์ศรี รักไทย และ กรณภว์ กนกลภัสกุล. (2559). การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Thai Journal of Science and Technology, 5(3): 303-312.

 

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

1) ผู้ตัดสินสินกีฬา

2) ผู้ฝึกสอนกีฬา

3) สอนการออกกำลังกาย

 

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5401 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ