อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล

(Acting Capt. Korranop Kanoklapassakul, Lect.)

ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • บธ.ม. (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
  • กำลังศึกษาต่อ กศ.ด. (สุขศึกษาและพลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ

1. ศักดิ์ศรี รักไทย และ กรณภว์ กนกลภัสกุล. (2559). การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย. Thai Journal of Science and Technology, 5(3): 303-312.

2.พิษณุ ศรีธงชัย, ทศพร พรหมสิทธ์, กรณภว์ กนกลภัสกุล และ สุรัตติกาล สุวรรณพรหม. (2562). การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการอุณหภูมิด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม. ในงานการประชุมวิชาการเครือข่ายวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 11, พระนครศรีอยุธยา, ประเทศไทย, 519-522.

ความสนใจและความเชี่ยวชาญ

  • ผู้ตัดสินสินกีฬา
  • ผู้ฝึกสอนกีฬา
  • สอนการออกกำลังกาย

 

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5401 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ