โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

วิทยากรการอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในงานอบรมอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบ 3) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 กดดูข้อมูลเพิ่มเติม

ประกาศเปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีพุทธศักราช 2563 (ขยายเวลา)

สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 เมษายน 2563 (ขยายเวลา) กดดูข้อมูลเพิ่มเติม  

วิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล และอาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา”ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินทางไปจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ และอาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ( IdmTEL : Integrated Disruptive Mobile Technology Enhanced Learning Tools Of The 21st Century ) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 11 และ 12 กันยายน พ.ศ.2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ichinoseki College โดยมีทีมงานจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปค่อยสนับสนุน

กิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทย (Ichinoseki College Students)

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปนำโดยอาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา และคณาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Ichinoseki College ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมสันทนาการมุ่งเน้นการสร้างความรู้จักกับนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยทางคณะผู้จัดได้สอนการพับปลาจากทางมะพร้าว และการพับดอกกุหลาบจากใบเตยให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นอีกด้วย