อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

(Lect. Hattaphan Wongcharee)

ตำแหน่ง    หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

 • ศศ.บ. (จิตวิทยา) (เน้นจิตวิทยาคลินิก) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสารวิชาการ

 1. Rewadee Watakakosol, Panrapee Suttiwan, Hattaphan Wongcharee, Antonia Kish, and Peter A. Newcombe. (2019). Parent discipline in Thailand: Corporal punishment use and associations with myths and psychological outcomes. Child Abuse & Neglect, 88(1), 298-306. [Scopus]
 2. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 45(1), 341-365. [TCI]
 3. หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 13(1), 3-11. [TCI]
 4. หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7. วารสารห้องสมุด, 64(1), 47-64. [TCI]
 5. หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). สถานการณ์ปัจจุบันในการลงโทษทางร่างกาย. วารสารศิลปศาสตร์ปริทัศน์, 15(2), รอการตีพิมพ์. [TCI]

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

 1. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สักพัฒน์ งามเอก และปีเตอร์ นิวคัม. (2560). การพัฒนามาตรวัดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560, ปทุมธานี, ประเทศไทย, 873-884. [National Conference]
 2. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก . (2560). การทดสอบความตรงเชิงสอดคล้องของมาตรวัดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 38-39. [National Conference]
 3. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, และปีเตอร์ นิวคัม. (2561). การพัฒนามาตรวัดประสบการณ์การได้รับการอบรมสั่งสอนในอดีตในไทย. ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 400-419. [National Conference]

รางวัลที่ได้รับ

 • รางวัลนักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562 มอบโดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน
 • รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีพุทธศักราช 2562 มอบโดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2028

ห้องอาจารย์ ห้อง 5201 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ