อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

(Lect. Hattaphan Wongcharee)

ตำแหน่ง    หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (จิตวิทยา) (เน้นจิตวิทยาคลินิก) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ศศ.ม. (จิตวิทยาพัฒนาการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผลงานวิชาการ

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ในวารสาร

  1. Rewadee Watakakosol, Panrapee Suttiwan, Hattaphan Wongcharee, Antonia Kish, and Peter A. Newcombe. (2019). Parent discipline in Thailand: Corporal punishment use and associations with myths and psychological outcomes. Child Abuse & Neglect, 88(1), 298-306.
  2. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย. วารสารสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 45(1), 341-365.
  3. หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา. วารสารวิชาการศิลปศาสตร์ประยุกต์, 13(1), รอการตีพิมพ์.
  4. หัตถพันธ์ วงชารี. (2563). การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7. วารสารห้องสมุด, 64(1), 47-64.

บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เผยแพร่ในงานประชุมวิชาการ

  1. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ, สักพัฒน์ งามเอก และปีเตอร์ นิวคัม. (2560). การพัฒนามาตรวัดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย. ในการประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต ประจำปี 2560, ปทุมธานี, ประเทศไทย, 873-884.
  2. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, พรรณระพี สุทธิวรรณ และ สักพัฒน์ งามเอก . (2560). การทดสอบความตรงเชิงสอดคล้องของมาตรวัดความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกาย. ในการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยทางจิตวิทยาระดับชาติ: ชีวิตดี เปลี่ยนได้ ด้วยศาสตร์แห่งใจ, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 38-39.
  3. หัตถพันธ์ วงชารี, เรวดี วัฒฑกโกศล, และปีเตอร์ นิวคัม. (2561). การพัฒนามาตรวัดประสบการณ์การได้รับการอบรมสั่งสอนในอดีตในไทย. ในการประชุมวิชาการประชากรศาสตร์แห่งชาติ 2561, กรุงเทพฯ, ประเทศไทย, 400-419.

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2028

ห้องอาจารย์ ห้อง 5201 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ