กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนาการ ภายใต้โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2562 

ประชุมเตรียมงาน โครงการ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพศ สุกใส เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ”สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้เข้าร่วมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการนี้เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” กับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Game Fair for OBE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล และ อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ตัวแทนจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Game Fair for OBE) ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์