วิทยากรการอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในงานอบรมอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​

รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 ท่านคือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ และอาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ( IdmTEL : Integrated Disruptive Mobile Technology Enhanced Learning Tools Of The 21st Century ) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 11 และ 12 กันยายน พ.ศ.2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย ในโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ichinoseki College โดยมีทีมงานจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปค่อยสนับสนุน

กิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทย (Ichinoseki College Students)

เมื่อวันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ.2562 กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปนำโดยอาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา และคณาจารย์ ร่วมกันจัดกิจกรรมสันทนาการและสืบสานประเพณีไทยให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก National Institute of Technology, Ichinoseki College ประเทศญี่ปุ่น โดยกิจกรรมสันทนาการมุ่งเน้นการสร้างความรู้จักกับนักศึกษาไทยจากสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีให้กับนักศึกษาทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้กิจกรรมสืบสานประเพณีไทยทางคณะผู้จัดได้สอนการพับปลาจากทางมะพร้าว และการพับดอกกุหลาบจากใบเตยให้กับนักศึกษาญี่ปุ่นอีกด้วย

ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.มงคล คำมูล, อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา, อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี และคณาจารย์ ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) อันจะได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อสถาบันฯ และเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จาก วิทยากรผู้มีความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คณะทำงานมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนาการ ภายใต้โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2562 

ประชุมเตรียมงาน โครงการ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพศ สุกใส เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ”สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้เข้าร่วมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการนี้เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” กับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Game Fair for OBE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล และ อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ตัวแทนจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Game Fair for OBE) ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม