ปีที่พิมพ์

อาจารย์

ชื่อผลงานทางวิชาการ

ประเภท

เพิ่มเติม

2563

การศึกษามูลเหตุที่ทำให้เกิดการพูดโน้มน้าวใจจากพฤติกรรมของตัวละครในนวนิยายเรื่อง สำเภาทอง ของ ประภัสสร เสวิกุล

บทความวิจัย, วารสาร

2563

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับพฤติกรรมก้าวร้าวในนักศึกษา

บทความวิจัย, วารสาร

2563

การเพิ่มและการเปลี่ยนแปลงการอ้างอิงตามรูปแบบของ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 7

บทความวิชาการ, วารสาร

2563

ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ

บทความวิชาการ, วารสาร

2563

คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2563 (ฉบับปรับปรุง 31 ม.ค. 63)

คู่มือ, ออนไลน์

2019

Reflection of karma through a tale of Phaya Kan Kak.

Research, Journal

2562

กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” ของโบตั๋น

บทความวิจัย, วารสาร

2562

ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2562

เรื่องเล่าสะท้อนกรรม

บทความวิชาการ, วารสาร

2562

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่านเกม Kahoot

บทความวิจัย, วารสาร

2562

การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ่ง

บทความวิชาการ, วารสาร

2562

ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อที่ผิดเกี่ยวกับการลงโทษทางร่างกายกับแนวโน้มการใช้การลงโทษทางร่างกาย

บทความวิจัย, วารสาร

2562

กลยุทธ์การพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล

บทความวิจัย, วารสาร

2562

สังคมวิทยาดิจิทัล: แนวคิดและการนำไปใช้

บทความวิชาการ, วารสาร

2019

Parent discipline in Thailand: Corporal punishment use and associations with myths and psychological outcomes.

Research, Journal

2562

องค์ประกอบการพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล.

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2562

การออกแบบตัวควบคุมแบบพีไอที่เหมาะสมที่สุดสำหรับกระบวนการอุณหภูมิด้วยขั้นตอนวิธีเชิงพันธุกรรม

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2561

แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนาม

บทความวิจัย, วารสาร

2561

ความต้องการมีส่วนร่วมและทัศนคติของชาวชุมชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งท่องเที่ยว

บทความวิจัย, วารสาร

2561

การพัฒนามาตรวัดประสบการณ์การได้รับการอบรมสั่งสอนในอดีตในไทย

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2561

การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษาสำนักงานกฎหมายและบัญชีจตุรงค์-พิมลมาศ กาญจนคช

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2560

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาประชาคมอาเซียนโดยการเรียนรู้จากการผลิตสื่อ Infographic

บทความวิจัย, วารสาร

2560

แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระดับอุดมศึกษาไทย

บทความวิชาการ, วารสาร

2560

การวิเคราะห์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2556-2558

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2559

การประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดประสบการณ์เรียนรู้ เรื่อง การเล่นกีฬาเนตบอลสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทความวิจัย, วารสาร

2016

Effect of Ag2O Doping on Some Physical Properties Y145 Superconductor.

Research, Journal

2559

พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความวิจัย, วารสาร

2559

ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัด

บทความวิจัย, วารสาร

2016

Investigate Effect of Ag2O Adding on Y134 Superconductor.

Research, Journal

2559

การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

บทความวิจัย, วารสาร

2016

Effect of Ti-Doped on Y134 Superconductor.

Research, Journal

2016

The Comparative Study of Y123 and Y13-20-33 Superconductors Synthesized by Melt Process.

Research, Journal

2559

นโยบายการวางแผนครอบครัวของประเทศอินเดีย

บทความวิชาการ, วารสาร

2016

Characterizations of YBa5Cu6Ox Superconductor Synthesized by Melt Process

Research, Journal

2558

ระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบนแอนดรอยด์โฟน

บทความวิจัย, การประชุมวิชาการ

2015

Some properties of YBamCu1+mOy(m = 2, 3, 4, 5) superconductors

Research, Journal

2555

การศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงราย

บทความวิจัย, วารสาร