อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์

(Lect. Kridsada Tasurin)

หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล

(Dr. Mongkol Khammoon)

หัวหน้าหมวดวิชาภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก

(Asst. Prof. Dr. Piyamas Chainok)

หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

(Lect. Hattaphan Wongcharee)

หัวหน้าหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

(Asst. Prof. Dr. Thuntuch Viphatphumiprathes)

รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา

(Lect. Bovornphubes Phupadna)

อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล

(Acting Capt. Korranop Kanoklapassakul)

อาจารย์ ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม

(Dr. Prapaporn Thanakittikasame)

อาจารย์กิตติพศ สุกใส

(Lect. Kittipot Sooksai)

อาจารย์เพชรประภา สังฆะราม

(Lect. Phetprapa Sangkharam)

อาจารย์มณฑกาญจน์ ภุมรา

(Lect. Monthakarn Pumara)