อาจารย์เพชรประภา สังฆะราม

(Lect. Phetprapa Sangkharam)

ตำแหน่ง     อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ) (เกียรตินิยมอันดับ 1) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.ม. (ภาษาศาสตร์ประยุกต์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5302 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ