อาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์

(Lect. Kridsada Tasurin)

ตำแหน่ง   หัวหน้ากลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป, หัวหน้าหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
  • กศ.ม. (พลศึกษา) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5401 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ