โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินทางไปจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ,อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี, อาจารย์กิตติพศ สุกใส และนายศักดิพัฒน์ สมวงค์ ได้เดินทางไปโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินทางไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี