โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ,อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี, อาจารย์กิตติพศ สุกใส และนายศักดิพัฒน์ สมวงค์ ได้เดินทางไปโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินทางไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี