อาจารย์ ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม

(Dr. Prapaporn Thanakittikasame)

ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร

ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลงานวิชาการ

1) ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). องค์ประกอบการพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล. ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0 (The 1st National Academic Conference on Education and Development In Thailand 4.0) (หน้า 27). มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา.

2) ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). กลยุทธ์การพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล. วารสาร มมร วิชาการล้านนา, (8)2, 63-70.

3) Prapaporn Tanakittikasame. (2019). Reflection of karma through a tale of Phaya Kan Kak. In The International conference on Buddhism, arts and culture. (P. 26). Mahachulalongkornrajavidyalaya University.

4) ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). เรื่องเล่าสะท้อนกรรม. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2). 231-250.

5) ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” ของโบตั๋น. วารสารฟ้าเหนือ, 10(2). 46-65.

6) ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2563). พฤติกรรมของตัวละครทำให้เกิดการพูดโน้มน้าวในนวนิยาย ของ ประภัสสร เสวิกุล เรื่อง สำเภาทอง. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 20(3). รอการตีพิมพ์.

 

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5302 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ