อาจารย์ ดร.ประภาพร ธนกิตติเกษม

(Dr. Prapaporn Thanakittikasame)

ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ศศ.บ. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ศศ.ม. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยนเรศวร
  • ศศ.ด. (ภาษาไทย) มหาวิทยาลัยพะเยา

ผลงานวิชาการ

1. ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). องค์ประกอบการพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล. ในการประชุมสัมมนาวิชาการระดับชาติครั้งที่ 1 หัวข้อ “วิชาการล้านนาเพื่อการศึกษาและพัฒนา ยุค 4.0 (The 1st National Academic Conference on Education and Development In Thailand 4.0) (หน้า 27). มหาวิทยาลัยมหามุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนา.

2. ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). กลยุทธ์การพูดโน้มน้าวของตัวละครในนวนิยาย เส้นไหมสีเงิน ของ ว.วินิจฉัยกุล. วารสาร มมร วิชาการล้านนา, 8(2), 63-70.

3. ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). เรื่องเล่าสะท้อนกรรม. วารสาร มจร มนุษยศาสตร์ปริทรรศน์, 5(2). 231-250.

4. ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2562). กลวิธีการพูดชักจูงใจในนวนิยายเรื่อง “ผู้หญิงคนนั้นชื่อบุญรอด” ของโบตั๋น. วารสารฟ้าเหนือ, 10(2). 46-65.

5. Prapaporn Tanakittikasame. (2019). Reflection of Karma through a Tale of Phaya Kan Kak. Lanna Journal of Buddhist Studies and Cultures, 1(1). 120-139.

6. ประภาพร ธนกิตติเกษม. (2563). การศึกษามูลเหตุที่ทำให้เกิดการพูดโน้มน้าวใจจากพฤติกรรมชองตัวละครในนวนิยายเรื่อง สำเภาทอง ของ ประภัสสร เสวิกุล. วารสารวิชาการธรรมทรรศน์, 20(3). 83-96.

 

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5302 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ