นางสาวจุฑารัตน์ โถชัย

(Miss Jutarat  Thochai)

เลขานุการกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป