ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

(Asst. Prof. Dr. Thuntuch Viphatphumiprathes)

ตำแหน่ง    รองคณบดีฝ่ายบริหารและประกันคุณภาพการศึกษา

ประวัติการศึกษา

  • ร.บ. (สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สค.ม. (สังคมวิทยา) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • ปร.ด. (ประชากรศึกษา) มหาวิทยาลัยมหิดล

ผลงานวิชาการ

1) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2553). การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นของปราชญ์ชาวบ้าน: กรณีศึกษาวงกลองยาว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในการสัมมนาเครือข่ายวิชาการ-วิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ครั้งที่ 4 (หน้า 1-15). โครงการสัมมนาเครือข่ายฯ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์).

2) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2556). ผลของการใช้กิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐานในวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองที่มีต่อความตระหนักในความเป็นพลเมืองของนักศึกษา. วารสารศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตปัตตานี, 24(2), 43-57.

3) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2556). การศึกษาความรู้ความเข้าใจเรื่องความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 21(2), 52-70.

4) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ผลของการเรียนรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐานที่มีต่อความรู้เรื่องวัฒนธรรมอาเซียนของนักศึกษาวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(1), 54-62.

5) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความเป็นพลเมืองของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนวารสารเซนต์จอห์น, 17(20), 86-98.

6) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความตระหนักในจริยธรรมการวิจัยของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะศึกษาศาสตร์/ครุศาสตร์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร, 16(4), 46-54.

7) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 33(5), 191-198.

8) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). เจตคติต่อประชาคมอาเซียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์BU Academic Review, 13(2), 61-71.

9) ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2557). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการทัวร์พุทธภูมิของบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัดสยามวิชาการ, 15(25), 106-121.

10) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). การเชิดสิงโต: การแสดงในวัฒนธรรมจีนและกีฬาระดับนานาชาติวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 7(2), 81-93.

11) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). ความพึงพอใจของนักศึกษาจีนที่มีต่อการเรียนในมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 26(3), 32-41.

12) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). จริยธรรมการวิจัยทางสังคมศาสตร์วารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 34(6) , 52-59.

13) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2558). เจตคติต่อความร่วมมือด้านเศรษฐกิจระหว่างอาเซียน-จีนของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์. ในงานประชุมวิชาการมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ระดับชาติและนานาชาติครั้งที่ 2 (2nd National and International Conference on Humanities and Social Sciences) (หน้า 107-114). สมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสถาบันเครือข่ายณ KU Home กรุงเทพฯ.

14) ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). กลยุทธ์การสร้างความแตกต่างของการให้บริการนำเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในหลวงพระบาง: กรณีศึกษาบริษัท ทัวร์เอื้องหลวง จำกัดสยามวิชาการ, 17(28),1-24.

15)  อัศวิน แสงพิกุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). ความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อลักษณะวิชาและรูปแบบการสอนในวิชาวิจัยด้านการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารการจัดการสมัยใหม่, 14(1), 33-40.

16) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). พฤติกรรมการใช้สมาร์ทโฟนในชั้นเรียนของนักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารสุทธิปริทัศน์, 30(95), 48-58.

17) ณัฐนุช วณิชย์กุล และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อการให้บริการนำเที่ยวเชิงพุทธในประเทศศรีลังกาของบริษัททัวร์เอื้องหลวง จำกัดวารสารกระแสวัฒนธรรม, 17(32),17-30.

18) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). การปรับตัวทางสังคมและวัฒนธรรมของนักศึกษาต่างชาติ: กรณีศึกษานักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 8(2), 230-241.

19) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2559). นโยบายการวางแผนครอบครัวของประเทศอินเดียวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 35(6), 223-233.

20) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2560). การวิเคราะห์การตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย/บทความทางวิชาการของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ปีการศึกษา 2556-2558. ในการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัย มหาวิทยาลัยพายัพ พ.ศ.2560 (หน้า 359-365). มหาวิทยาลัยพายัพ ร่วมกับ เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคเหนือตอนบน (สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา) ณ มหาวิทยาลัยพายัพ จ.เชียงใหม่.

21) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2560). แนวทางการจัดการเรียนการสอนวิชาการศึกษาเพื่อสร้างพลเมืองในระดับอุดมศึกษาไทยวารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี, 28(3), 13-23.

22) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2560). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาประชาคมอาเซียนโดยการเรียนรู้จากการผลิตสื่อ Infographicวารสารรังสิตสารสนเทศ, 23(2), 7-20.

23) ปริศนา เพชระบูรณิน และ ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2561). ความต้องการมีส่วนร่วมและทัศนคติของชาวชุมชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนบ้านครัวเป็นแหล่งท่องเที่ยววารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 37(1), 98-105.

24) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, พระมหาชุติภัค แหมทอง, อรทัย ศรีทองธรรม. (2561). แนวทางการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของเมืองฮอยอัน ประเทศเวียดนามวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย, 10(3), 398-410.

25) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2562). สังคมวิทยาดิจิทัล: แนวคิดและการนำไปใช้วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี, 6(1), 43-55.

26) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2562). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาอาเซียนศึกษาโดยการเรียนรู้ผ่านเกม Kahoot. วารสารรังสิตสารสนเทศ , 25(2), 50-63.

27) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (2563). ประเด็นจริยธรรมในการวิจัยเชิงคุณภาพ. วารสารสหศาสตร์ศรีปทุม ชลบุรี, 6(1), 1-11.

28) ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ. (รอการตีพิมพ์ 2563). ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาวิชาจิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต โดยการเรียนรู้ผ่านสื่ออินโฟกราฟิก. วารสารราชภัฏสุราษฎร์ธานี,  ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2563.

รางวัลที่ได้รับ

  • รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 มอบโดยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • รางวัลนักวิจัยดีเด่นด้านการตีพิมพ์ผลงานวิจัย ประจำปีพุทธศักราช 2562 มอบโดยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ประสบการณ์ทำงาน

  • 16 พฤษภาคม 2546 ถึง 14 พฤษภาคม 2560 : หมวดวิชาศึกษาทั่วไป คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • 15 พฤษภาคม 2560 ถึง ปัจจุบัน : กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020,  2028

ห้องอาจารย์ ห้อง 5201 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ