อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล

(Dr. Mongkol Khammoon)

ตำแหน่ง    หัวหน้าหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร

M.A. (Political Science), Nahru Institute of Social Science, India

Ph.D. (Sanskrit), University of Pune, India

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mai: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2026

ห้องอาจารย์ ห้อง 5301 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ