อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล

(Dr. Mongkol Khammoon)

ตำแหน่ง    หัวหน้าหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
  • ศศ.ม. (จารึกภาษาตะวันออก) มหาวิทยาลัยศิลปากร
  • M.A. (Political Science), Nahru Institute of Social Science, India
  • Ph.D. (Sanskrit), University of Pune, India

ผลงานวิชาการ

1.อดิศักดิ์ ย่อมเยาว์ และมงคล คำมูล. (2555). การศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในประเทศไทย: กรณีศึกษาการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงในจังหวัดเชียงราย. วารสารวิชาการปทุมวัน. 2(4). 44-48.

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mai: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2026

ห้องอาจารย์ ห้อง 5301 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ