อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา

(Lect. Bovornphubes Phupadna)

ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

พธ.บ. (ภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

M.A. (Entire English), University of Pune, India

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

โทร: 02-1049099 ต่อ 2026

ห้องอาจารย์ ห้อง 5301 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ