อาจารย์มณฑกาญจน์ ภุมรา

(Lect. Monthakarn Pumara)

ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ
  • Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL). Yunnan Normal University, China
  • กำลังศึกษาต่อ Ph.D. (Linguistics and Applied Linguistics). Sichuan University, China

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5302 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ