อาจารย์มณฑกาญจน์ ภุมรา

(Lect. Monthakarn Pumara)

ตำแหน่ง    อาจารย์ประจำหมวดวิชาภาษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (ภาษาจีน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ

Master of Teaching Chinese to Speakers of Other Languages (MTCSOL). Yunnan Normal University, China

กำลังศึกษาต่อ Ph.D. (Linguistic and Applied Linguistic). Sichuan University, China

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5302 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ