นางสาวจุฑารัตน์ โถชัย

(Miss Jutarat  Thochai)

ตำแหน่ง เลขานุการกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

ศศ.บ. (สารสนเทศศาสตร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วท.ม. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ผลงานวิชาการ

1) จุฑารัตน์ โถชัย และ ณัฐวี อุตกฤษฏ์. (2558). ระบบจัดการครุภัณฑ์ด้วยเทคโนโลยีคิวอาร์โค้ดบนแอนดรอยด์โฟน. ในการประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 11 (The 11th National Conference on Computing and Information Technology) (หน้า). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

2) จุฑารัตน์ โถชัย. (2563). คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล้กทรอนิกส์ 2563 (ฉบับปรับปรุง 31 ม.ค. 63). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. (เผยแพร่เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2563).

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องพัก ติดต่อห้องสำนักงาน ห้อง 5202 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ