รายละเอียดหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

                                      คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

                                                                     ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560

 ชื่อสถาบันอุดมศึกษา     สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

หน่วยงานที่รับผิดชอบ    กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

เลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มสังคมศาสตร์ 1 วิชา                             3  หน่วยกิต

รหัสวิชา    ชื่อวิชา                                                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1111001    การศึกษาเพื่อความเป็นพลเมือง                                             3 (3-0-6)

1111002    เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน                               3 (3-0-6)

1111003    จิตอาสาเพื่อการพัฒนาสังคม                                                  3 (3-0-6)      

1111004    อาเซียนศึกษา                                                                         3 (3-0-6)

 

ลือกเรียนจากรายวิชาในกลุ่มมนุษยศาสตร์  1 วิชา                            3   หน่วยกิต

รหัสวิชา     ชื่อวิชา                                                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1111005    จิตวิทยาเพื่อความสำเร็จในการดำเนินชีวิต                                3 (3-0-6)

1111006    ศิลปะในการดำเนินชีวิต                                                              3 (3-0-6)

1111007    การพัฒนาบุคลิกภาพ                                                                 3 (3-0-6)

ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  1 วิชา                                       2 หน่วยกิต

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1112001        เทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน                     2 (2-0-4)

1112002        คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์สำหรับงานอาชีพ                   2 (2-0-4)

1112003         การประกอบธุรกิจออนไลน์                                  2 (2-0-4)

1112004         การรู้เท่าทันเทคโนโลยีสารสนเทศ                          2 (2-0-4)

ลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  2 วิชา                                  4   หน่วยกิต

รหัสวิชา      ชื่อวิชา                                    หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1113001     นวัตกรรมและการสร้างสรรค์                               2 (2-0-4)

1113002     นวัตกรรมสู่ธุรกิจ                                             2 (2-0-4)

1113003     เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน                             2 (2-0-4)

1113004     ธุรกิจสมัยใหม่                                                2 (2-0-4)

1113005     การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่                            2 (2-0-4)

4) กลุ่มวิชาพลศึกษา (2 หน่วยกิต)

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  2 วิชา                                  2   หน่วยกิต

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1114001         การออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ                          1 (0-3-3)

1114002        กีฬาประเภทบุคคลและทีม                              1 (0-3-3)

1114003        พลศึกษาและนันทนาการเพื่อพัฒนาชีวิต              1 (0-3-3)

1114004         สุขภาวะเพื่อชีวิต                                         1 (1-0-3)       

1114005        การพัฒนาทักษะทางกาย                                1 (0-3-3)

บังคับเรียน 3 วิชา                                                        6 หน่วยกิต 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                                หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1115011        ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและการเขียนรายงาน     2 (2-0-4) 

1115021        ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน                         2 (2-0-4) 

1115022        ภาษาอังกฤษเพื่อการนำเสนอ                          2 (2-0-4) 

         

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  3 วิชา                                 6  หน่วยกิต 

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

1115023        ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนรายงาน                    2 (2-0-4) 

1115024        ภาษาอังกฤษเพื่อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี        2 (2-0-4)  

1115025        การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร        2 (2-0-4) 

1115026        ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมตัวทำงาน                      2 (2-0-4)

1115027        กลวิธีการอ่านภาษาอังกฤษ                              2 (2-0-4)

1115028        การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ                    2 (2-0-4)       

                   เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน   

1115029        ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์ทางวิชาการ            2 (2-0-4) 

1115030        การฟังและการพูดภาษาอังกฤษ                        2 (2-0-4) 

                   เพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน             

1115041        ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน                            2 (2-0-4) 

1115051        ภาษาจีนกลางในชีวิตประจำวัน                         2 (2-0-4) 

เลือกเรียนจากรายวิชาต่อไปนี้  2 วิชา                                  4   หน่วยกิต

รหัสวิชา          ชื่อวิชา                              หน่วยกิต (บรรยาย-ปฏิบัติ-ศึกษาด้วยตนเอง)

 1116001   คณิตศาสตร์เพื่อการตัดสินใจในชีวิตประจำวัน            2 (2-0-4) 

1116002    ความน่าจะเป็นและสถิติ                                     2 (2-0-4) 

1116003    การคิดและการวิเคราะห์เชิงตัวเลขเพื่อการดำเนินชีวิต  2 (2-0-4)

1116004    พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ                           2 (2-0-4)

1116005    เทคโนโลยีสมัยใหม่                                           2 (2-0-4)