ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะมาศ ไชยนอก

(Asst. Prof. Dr. Piyamas Chainok)

ตำแหน่ง    หัวหน้าหมวดวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเรศวร
  • กศ.ม. (วิทยาศาสตร์ศึกษา เน้นฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยเรศวร
  • ปร.ด. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ผลงานวิชาการ

1) P. Chainok et al., “The Preparation and Characterization of Y145 Superconductor”, Advanced Materials Research, Vol. 770(2013), pp. 295-298.

2) Piyamas Chainok et al., “The synthesis of YBa3Cu4Ox superconductor and comparison with YBa2Cu3Ox”, Advanced Materials Research, Vol. 979(2014), pp. 220-223.

3) Thanarat Khuntak, Piyamas Chainok et al., “The preparation and characterization of Y235 superconductor and Y235 doped fluorine”, Advanced Materials Research, Vol. 979(2014), pp. 228-231.

4) Piyamas Chainok et al., “Some properties of YBamCu1+mOy (m = 2, 3, 4, 5) superconductors”, International Journal of Modern Physics B Vol. 29, No. 9 (2015) 1550060, pp. 1550060-(1-14).

5) Piyamas Chainok et al., “Characterizations of YBa5Cu6Ox superconductor synthesized by melt process”, Key Engineering Materials, Vol. 675-676 (2016), pp. 299-302.

6) Sutee Chantrapakajee, Piyamas Chainok et al., “The comparative study of Y123 and Y13-20-33 superconductors synthesized by melt process”, Key Engineering Materials, Vol. 675-676 (2016), pp. 299-306.

7) Rattanasuda Supadanaison, Theerathawan Panklang,Chalit Wanichayanan, Warayut Srithongsuk, Jaturong Junrear, Pich Prakobkit, Tunyanop Nilkamjon, Thitipong Kruaehong,Piyamas Chainok, Pongkaew Udomsamuthirun., “Effect of Ti-doped on Y134 Superconductor”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 851 (2016), pp. 42-45.

8) Napaporn Sripawatakul , Rattanasuda Supadanaison, Theerathawan Panklang, Chalit Wanichayanan, Adullawich Kaewkao, Tunyanop Nilkamjon, Piyamas Chainok, Somporn Tiyasri, Wirat Wongphakdee, Thitipong Kruaehong, Pongkaew Udomsamuthirun., “Investigate Effect of Ag2O Adding on Y134 Superconductor”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 851 (2016), pp. 46-50.

9) Theerathawan Panklang, Rattanasuda Supadanaison, Chalit Wanichayanan, Adullawich Kaewkao, Tunyanop Nilkamjon, Pongkaew Udomsamuthirun, Somporn Tiyasri, Wirat Wongphakdee, Thitipong Kruaehong, Piyamas Chainok., “Effect of Ag2O Doping on Some Physical Properties Y145 Superconductor”, Applied Mechanics and Materials, Vol. 851 (2016), pp. 57- 60.

10) ปิยะมาศ ไชยนอก และคณะ, “ระบบควบคุมสภาพอากาศสาหรับโรงเรือนเห็ดขอนขาว”, Proceedings of the 10th Conference of Electrical Engineering Network 2018 (EENET 2018), p. 752-755.

11) บพิตร ไชยนอก, ปิยะมาศ ไชยนอก, สุรพงษ์ สีน้ำเงิน และ หัสดี ดวงเดือน, “ระบบตรวจวัดสภาพภูมิอากาศเพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า กรณีศึกษา: ถนนเพชรเกษม หน้าวัดศรีษะทอง ตำบลศรีษะทอง อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม”, Proceedings of the 11th NPRU National Academic Conference (2019),p. 382-387.

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ติดต่อห้องสำนักงาน ห้อง 5202 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ