อาจารย์กิตติพศ สุกใส

(Lect. Kittipot Sooksai)

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำหมวดวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

ประวัติการศึกษา

  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) เกียรตินิยมอันดับ 2  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • บธ.ม. (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ผลงานวิชาการ

1. กิตติพศ สุกใส และ สุภธิดา สุกใส. (2561). การศึกษาคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ: กรณีศึกษาสำนักงานกฎหมายและบัญชีจตุรงค์-พิมลมาศ กาญจนคช. ในการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการระดับชาติ (The National Conference on Business Management and Innovation) (หน้า 178-182). วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น.

2. สุภธิดา สุกใส และ กิตติพศ สุกใส. (2562). การเปลี่ยนแปลงของกฎหมายบังคับคดีตามคําพิพากษาหรือคําสั่งในคดีแพ่ง. วารสารนิติสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 12(2), 179-196.

E-mail/เบอร์โทรศัพท์

E-mail: [email protected]

โทร: 02-1049099 ต่อ 2020

ห้องอาจารย์ ห้อง 5202 อาคารประพรรดิ์จักรกิจ