โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

เมื่อวันที่ 11 และ 12 กันยายน พ.ศ.2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้สอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย

ในโครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยน

ให้กับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Ichinoseki College โดยมีทีมงานจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปค่อยสนับสนุน

บทเรียนในครั้งนี้ครอบคลุมการทักษะทางภาษาไทยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวันเบื้องต้น อาทิ การสั่งอาหาร การจ่ายเงิน เป็นต้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *