โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2563”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มกราคม พ.ศ.2563 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

เดินทางไปจัดโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน

ณ โรงเรียนนายายอามพิทยาคม อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *