วิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา”

เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล และอาจารย์กฤษดา ทาสุรินทร์

ได้รับเชิญเป็นวิทยากรโครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “การเสริมสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อสำหรับนักกีฬา”

ณ ศูนย์กีฬาในร่ม อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ วิทยาเขตสะพานใหม่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *