โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะกรรมการโครงการศาสตร์พระราชา  สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ดำเนินโครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชนตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา

ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี

ในการนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.ประยูร สุรินทร์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมชมโครงการ พบปะผู้เข้าร่วมโครงการ และร่วมปลูกต้นไม้ในบริเวณของโครงการ

ณ ศูนย์การเรียนกาญจนบุรี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *