วิทยากรการอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 17 ถึง 21 มิถุนายน 2563 อาจารย์ ว่าที่ร้อยเอก กรณภว์ กนกลภัสกุล

อาจารย์ประจำหมวดวิชาพลศึกษา กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

ได้เดินทางไปเป็นวิทยากรในงานอบรมอบรมอบรมผู้ตัดสินกีฬาเนตบอลขั้นพื้นฐาน จัดโดยสมาคมกีฬาเนตบอลแห่งประเทศไทย

ณ เขาน้ำฟ้ารีสอร์ท อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา​

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *