ประชุมเตรียมงาน โครงการ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพศ สุกใส ตัวแทนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ

“สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21

ณ ห้อง 803 อาคารเฉลิมราชกุมารี 60 พรรษา (อาคารจามจุรี10) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *