ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

           เมื่อวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.มงคล คำมูล, อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา, อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี และคณาจารย์ ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  (รัชกาลที่ 9) อันจะได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อสถาบันฯ และเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จาก วิทยากรผู้มีความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คณะทำงานมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

 

ที่มา : ฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสิ่งพิมพ์ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *