โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 และ 29 พฤศจิกายน 2562 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง โมบายเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก เพื่อเสริมการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 แบบบูรณาการ ( IdmTEL : Integrated Disruptive Mobile Technology Enhanced Learning Tools Of The 21st Century ) ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร ซึ่งจัดโดยสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย (ควอท) ร่วมกับมหาวิทยาลัยศรีปทุม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *