รางวัลเชิดชูเกียรตินักวิจัยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2562

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรตินักวิจัย สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปี 2562 โดยในปีนี้ อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นนักวิจัยดีเด่น จำนวน 2 ท่านคือ

 

1.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ

– ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “นักวิจัยดีเด่นการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” สายวิชาการ ประจำปี พุทธศักราช 2562

 

2.อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี

– ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “นักวิจัยดีเด่นการตีพิมพ์ผลงานวิจัย” สายวิชาการ พุทธศักราช 2562

– ได้รับรางวัลเกียรติบัตร “นักวิจัยรุ่นใหม่ดีเด่น” สายวิชาการ พุทธศักราช 2562

 

ซึ่งมอบไว้ในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *