ศึกษา “ศาสตร์พระราชา” ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง จังหวัดชลบุรี

เมื่อวันที่ 25 และ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ดร.มงคล คำมูล, อาจารย์บวรภูเบศวร์ ภูพาดนา, อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี และคณาจารย์ ได้รับมอบหมายจากรองศาสตราจารย์ ดร.เสถียร ธัญญศรีรัตน์ รักษาราชการแทนอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเข้าศึกษาดูงานด้านศาสตร์พระราชา ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้อง ตำบลหนองบอนแดง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี เพื่อศึกษาข้อมูลและเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช (รัชกาลที่ 9) อันจะได้นำมาประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อสถาบันฯ และเป็นการดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท โดยได้รับ ความอนุเคราะห์จาก วิทยากรผู้มีความรู้และทักษะในด้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำให้คณะทำงานมีความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

กิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ดำเนินกิจกรรมละลายพฤติกรรมและกิจกรรมสันทนาการ ภายใต้โครงการกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษาใหม่ ประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 5 กรกฎาคม 2562 

ประชุมเตรียมงาน โครงการ “สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม”

เมื่อวันจันทร์ที่ 17 มิถุนายน 2562 อาจารย์กิตติพศ สุกใส เป็นตัวแทนกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เข้าร่วมประชุมเตรียมงานโครงการ”สัมมนาและแลกเปลี่ยนการพัฒนานิสิตแบบองค์รวม” หมวดวิชาการศึกษาทั่วไป ในศตวรรษที่ 21

โครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5”

เมื่อวันที่ 10-13 มิถุนายน 2562 อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม ได้เข้าร่วมโครงการ “อาศรมวิจัยมนุษยศาสตร์ ครั้งที่ 5” ณ คุ้มดำเนินรีสอร์ท อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โครงการนี้เป็นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาทักษะการเขียนโครงร่างวิจัยใน “สาขามนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์” กับนักวิจัยรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์สูง

โครงการ “อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Game Fair for OBE”

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 อาจารย์ ดร.มงคล คำมูล และ อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ตัวแทนจากกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป ได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ด้วยกิจกรรม (Game Fair for OBE) ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

โครงการ “พัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม 2562 ผศ.ดร.ธัญธัช วิภัติภูมิประเทศ, อาจารย์อิทธิศักดิ์ ศรีดำ,อาจารย์ประภาพร ธนกิตติเกษม, อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี, อาจารย์กิตติพศ สุกใส และนายศักดิพัฒน์ สมวงค์ ได้เดินทางไปโรงเรียนเทศบาลปลายบางวัดส้มเกลี้ยง อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี

โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

เมื่อวันที่ 11-15 มีนาคม 2562 อาจารย์หัตถพันธ์ วงชารี ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่” (ลูกไก่) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โครงการ “บริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ประจำปีพุทธศักราช 2562”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 เดือนมกราคม พ.ศ.2562 คณาจารย์และเจ้าหน้าที่กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เดินทางไปบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมในชุมชน ณ โรงเรียนประเทียบวิทยาทาน ตำบลหนองสรวง อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี